Key Phrases in Creole/Kreyol
kreyol image

>


Bonjou! – Good morning
Bonswa – Good afternoon (Evening)
Kòman ou ye? – How are you?
Sak pase? – How is it going?
Nap boule – Good!
Oui –Yes
Non – No
Mèsi – Thanks
Anmwe – Help!
Non, mèsi – No thanks!
Tanpri – Please
Ou merite – You're welcome
Pa gen pwoblèm/pad koi – No problem
Oke – Ok
Eskize mwen – Excuse me
Mwen regrèt sa/padon – I'm sorry
Se konsa! –That's right!
Pa genyen! – There is/are not any!
Mwen pa genyen – I don't have any!
Piti piti –A little bit
Anpil– A lot
Isit – Here
La –There
Tout bagay anfòm? – Everything is ok?
Pa kounye a– Not now
Anyen – Nothing

Preske – Almost
Atansyon – Attention/ watch out
Rete – Stop
Nap cheche –We are looking for
Souple, ban mwen –Please give me
Jodia – Today
Demen – Tomorrow
Mwen malad – I'm sick
Mwen grangou – I'm hungry
Mwen swaf anpil – I'm very thirsty
Konbyen – How much?/how many?
Poukisa – Why?
Kote? – Where?
Kisa? – What?
Kilè? – When?
Ki moun? –Who?
Kijan? – How?
Eske gen...? – Is/are there...?
Eske ou gen?–Do you have...?
Eske ou ka ede nou, souple? – Can you help us please?
Ki kote nou ka achete........? – Where can we buy?
Eske ou ka di mwen.......? – Can you tell me?
Kisa ou vle ? –What would you like?
Kisa sa ye? – What is that?
Kisa ou bezwen –What do you need?
Kote nou ye? – Where are we?
Ou – You, your
Mwen – I, me, my, mine
Mwen rele- My name is
Ki kote ou sòti?- Where are you from?
Bònn nui- Good night
Mwen pa konnen-I don't know
Demen-Tomorrow
Mwen grangou- I'm hungry
Poukisa-Why?
Mange- Eat
Manti-To lie
Gade-To look